વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

By | September 18, 2022

વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 : મુખ્યમંત્રીશ્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અન્વયે વલસાડ નગરપાલિકામાં સને 2022-23ના વર્ષ માટે જુદી જુદી શાખાઓમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટ, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર વગેરે જગ્યાઓ માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અને ઈન્ટરવ્યું સમયે હાજર રહો.

વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલવલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
પોસ્ટ નામકોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટ, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને અન્ય
કુલ જગ્યા30
નગરપાલિકાવલસાડ નગરપાલિકા
સ્થળવલસાડ
ઈન્ટરવ્યું તારીખ21-09-2022
22-09-2022

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

શૈક્ષણિક અને ટેકનીકલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પ્રમાણપત્રોની અસલ તેમજ પ્રમાણિત નકલો સાથે વલસાડ નગરપાલિકા કચેરીએ વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુમાં આપેલ સમયે હાજર રહેવું.

એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

જે મિત્રો એપ્રેન્ટીસ ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, વગેરે માહિતી નીચે મુજબ છે.

અ.નં.વિગતસંખ્યાશૈક્ષણિક લાયકાત
1હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર4ITI, HSI, ડિપ્લોમા ઇન સેનેટરી પાસ + ગ્રેજ્યુએટ
2કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટ4ITI COPA પાસ + ધોરણ 12 પાસ
3ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર4ITI COPA પાસ + ધોરણ 12 પાસ
4ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ5ગ્રેજ્યુએટ + કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન
5ઈલેક્ટ્રીશ્યન (પંપમેન)2ITI ઈલેક્ટ્રીશ્યન પાસ
6એટેન્ડન્ટ ઓપરેટર (કેમિકલ પ્લાન્ટ)3BSC Chemistry
7ફીટર1ITI ફીટર + ધોરણ 12 પાસ
8પ્લંબર2ITI પ્લંબર + ધોરણ 12 પાસ
9ડ્રાઈવર512 પાસ + LMV વ્હીકલ + ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર
કુલ જગ્યા30

પગાર ધોરણ

  • જાહેરાતમાં આપેલ નથી.

વય મર્યાદા

  • જાહેરાતમાં આપેલ નથી.

જો કોઈ ઉમેદવારે અગાઉ કોઈપણ જગ્યાએ એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ હોય કે, હાલમાં એપ્રેન્ટીસશીપ ચાલુ હોય તેવા વ્યક્તિએ ઈન્ટરવ્યુમાં ઉમેદવારીને પાત્ર ગણાશે નહિ.

નોંધ : આ ભરતીને માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમનો દ્વારા પ્રાપ્ત થઇ છે તેથી તમે સૌપ્રથમ ભરતીની સત્યતા તપાસો.

વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટરવ્યું પ્રમાણે થશે.

વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 અરજી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારો પ્રમાણપત્રોની અસલ તેમજ પ્રમાણિત નકલો સાથે વલસાડ નગરપાલિકા કચેરીએ આપેલ તારીખે હાજર રહેવું.

વલસાડ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 ઈન્ટરવ્યુ તારીખ

અ.નં. 1 થી 4 ઈન્ટરવ્યુ તારીખ : 21-09-2022
અ.નં. 5 થી 9 ઈન્ટરવ્યુ તારીખ : 22-09-2022

જાહેરાત વાંચો : અહીં ક્લિક કરો

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા : અહીં ક્લિક કરો