સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

By | October 2, 2022

GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ધોરણ 03 પાસ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ભાગ લઈ શકશે. આ ભરતીમાં ઉમેદવારે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોર્મ મેળવીને તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2022 સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં અચૂક જમા કરાવવાનું રહેશે.

પોલીસ અધિક્ષક સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જિલ્લા ના વઢવાણ, લખતર, લીંબડી, મૂળી, સાયલા, ચોટીલા, પાટડી અને ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશનમાં GRD ની માનદ વેતન સાથે ભરતી કરવા માટે ન્યૂઝ પેપરમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ભાગ લેવા માંગે છે તે તારીખ 04/10/2022 થી 10/10/2022 સુધી નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ઓફલાઇન ફોર્મ મેળવીને તેમાં સચોટ માહિતી ભરીને તારીખ 15/10/2022 સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરવાવવાનું રહેશે.

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

કચેરીનું નામપોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર
પોસ્ટનું નામGRD
કુલ જગ્યાઓજાહેર કરવામાં આવેલ નથી
નોકરીનું સ્થળસુરેન્દ્રનગર
ફોર્મ જમા કરાવવાની છેલ્લી તારીખ15 ઓક્ટોબર 2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની ભરતી કરવા માટે ન્યૂઝ પેપરમાં ટૂંકી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ધોરણ 03 પાસ અને ઉંમર 20 થી 50 ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ફોર્મ ભરી શકશે.

GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 03 પાસ અને તેનાથી વધારે લાયકાત અને શારીરિક સશક્ત ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ભાગ લઈ શકશે.

વય મર્યાદા

ઉમેદવાર ની ઉંમર 20 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

ગ્રામ રક્ષક દળ સુરેન્દ્રનગર ભરતી અરજી પક્રિયા

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 04/10/2022 થી 10/10/2022 સુધી નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોર્મ મેળવીને ફોર્મમાં માંગેલી તમામ માહિતી સચોટ રીતે ભરીને તા. 15 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ફોર્મ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારો ની પસંદગી શારીરિક કસોટીના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચો.

ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચવા : અહીં ક્લિક કરો

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા : અહીં ક્લિક કરો