ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF (11 January 2023)

By | January 11, 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11 January 2023) : gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત સમાચાર ની PDF જાહેર કરવા માં આવે છે. આ PDF માં ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી સરકારી ભરતી ની માહિતી આપવા આવે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર દ્વારા લોકો ને બેકારી દુર થાય અને નોકરી મળી રહે એ હેતુ થી બહાર પાડવા માં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11 January 2023) ની PDF જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ડાઉનલોડ કરવા માટે ની લીંક નીચે આપેલી છે.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11 January 2023)

પોસ્ટ નામગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11 January 2023)
કોના દ્વારા જાહેરgujaratinformation વિભાગ દ્વારા
પોસ્ટ કેટેગરીરોજગાર સમાચાર
સતાવાર વેબસાઈટgujaratinformation.gujarat.gov.in

જો ગુજરાત રોજગાર સમાચાર રેગુલર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો દર બુધવારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા gujaratinformation.gujarat.gov.in આ PDF અપલોડ કરવા માં આવે છે.

મહત્વ ની કડી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11 January 2023) : અહી કિલક કરો