ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022-કુલ 823 જગ્યાઓ માટે ભરતી

By | October 21, 2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022: ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે ટૂંક સમયમાં ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 12 પાસ અને શારીરિક રીતે મજબૂત ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. ગુજરાત વન રક્ષક ભરતી 2022 ના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 1 નવેમ્બર 2022 થી 15 નવેમ્બર સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ojas.gujarat.gov.in પરથી ભરી શકાશે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર નિયંત્રણ હેઠળ જુદા જુદા જિલ્લાની વન રક્ષક સંવર્ગ વર્ગ – 3ની જગ્યાઓ પર નિમણૂક માટે ઉમેદવાર પસંદ કરવા જગ્યાના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે www.ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર તારીખ 01/11/2022 થી 15/11/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

વિભાગનું નામગુજરાત વન વિભાગ, ગાંધીનગર
પોસ્ટનું નામફોરેસ્ટ ગાર્ડ-વન રક્ષક
કુલ જગ્યાઓ823
અરજી પ્રકારઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળગુજરાત
ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ01 નવેમ્બર 2022
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ15 નવેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટojas.gujarat.gov.in

ઓજસ વનરક્ષક ભરતી 2022

ગુજરાત વનવિભાગ દ્વારા વનરક્ષકની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. નીચે આપેલ ટેબલમાં તમે પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
ફોરેસ્ટ ગાર્ડ823

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવાર ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા HSC (ધોરણ 12 પાસ) અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

શારીરિક ધોરણ

પુરુષ ઉમેદવાર માટે:-

વર્ગઊંચાઈછાતી (ફુલાવ્યા વગર)છાતી (ફુલાવેલી)વજન
મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવાર માટે155 સે.મી79 સે.મી84 સે.મી50 kg
મૂળ ગુજરાતના (અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના) ઉમેદવાર માટે163 સે.મી79 સે.મી84 સે.મી50 kg

મહિલા ઉમેદવાર માટે:-

વર્ગઊંચાઈવજન
મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવાર માટે145 સે.મી45 kg
મૂળ ગુજરાતના (અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના) ઉમેદવાર માટે150 સે.મી45 kg

વય મર્યાદા

ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ગુજરાત વનરક્ષક ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.ojas.gujarat.gov.in પર જઈને તારીખ 1 નવેમ્બર 2022 થી 15 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

અરજી ફી

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટેરૂ. 100 + અન્ય ચાર્જ
અન્ય તમામ કેટેગરી માટેકોઈ ફી નહીં

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા, શારીરિક કસોટી, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. લેખિત પરીક્ષામાં પાસ થયેલ ઉમેદવારોને શારીરિક કસોટી માટે મેરીટ પ્રમાણે તબક્કાવાર બોલાવવામાં આવશે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પગારધોરણ

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિ માસ ફિક્સ 19,950 રૂપિયા ફિક્સ વેતન આપવામાં આવશે.

મહત્વની લિન્ક

નોટિફિકેશન વાંચવા : અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ સૂચના : અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા : અહીં ક્લિક કરો