વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : બબલભાઈ મેહતા આશ્રમ શાળા ભરતી

By | August 24, 2022

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : મંગલભારતી ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા દ્વારા વિદ્યાસહાયક ભરતી માટે અરજી મંગાવામાં આવી છે, બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ વિષે વધુ માહિતી નીચે આપેલ લેખ તેમજ ઓફિશ્યલ જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ : શ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા ભરતી 2022 માં વિદ્યાસહાયકની નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી મોડ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

સંસ્થાશ્રી બબલભાઈ મેહતા આશ્રમશાળા
પોસ્ટવિદ્યાસહાયક
કુલ ખાલી જગ્યા01
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇન
છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયે તારીખથી ૧૦ દિવસની અંદર અરજી કરવી
જોબ સ્થાનગુજરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • HSC, PTC, TAT – 1
  • વધુ વિગત માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા

  • નિયમો મુજબ.

પગાર

  • નિયમો મુજબ.

અરજી ફી

  • કોઈ અરજી ફી નથી.

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રજિસ્ટર એડી દ્વારા અરજી મોકલી શકે છે.

અરજી મોકલવાનું સરનામું :
પ્રમુખશ્રી,
મંગલભારતી ટ્રસ્ટ,
મુ.પો. ગોલાગામડી,
તા. સંખેડા, જિ. છોટાઉદેપુર

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

જાહેરાત પ્રકાશિત થયે તારીખથી ૧૦ દિવસની અંદર અરજી કરવી (જાહેરાત પ્રકાશિત થયા તારીખ ૧૮.૦૮.૨૦૨૨)

ઓફિશ્યલ જાહેરાત : અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

સુધારા જાહેરાત : અહીંથી ડાઉનલોડ કરો