સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

By | September 8, 2022

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 : સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલના બાયોમેડીકલ વિભાગ ખાતે જરૂરી કામગીરી કરાવવા સારૂ બાયોમેડીકલ ઈજનેરની ૧૧ માસ માટે કરારીય ધોરણે માસિક ફિક્સ વેતનથી ભરતી કરવા તથા પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી

સંસ્થાનું નામસુરત મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામબાયોમેડીકલ ઈજનેર
કુલ જગ્યા4
છેલ્લી તારીખ૧૧ /૦૯ /૨૦૨૨
અરજી મોડઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબ સાઈટsuratmunicipal.gov.in

પોસ્ટ

  • બાયોમેડીકલ ઈજનેર (સંખ્યા-૦૪)

શૈક્ષણિક લાયકાત

બી.ઈ.(બાયો મેડીકલ એન્જીનીયરીંગ) અથવા (બાયો મેડીકલ એન્ડ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જીનીયરીંગ) અને પાસ કર્યા બાદ હોસ્પિટલ ઈક્વીપમેન્ટસની કામગીરીનો ૨ (બે) વર્ષનો અનુભવ.

વયમર્યાદા

  • ૩૫ વર્ષથી વધુ નહી.

પગાર ધોરણ

  • રૂ. ૩૦,૦૦૦/- ફીક્સ

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ નિયમ મુજબ ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારીત ભરતીના નિયમો અન શરતોને આધિન ભરવામાં આવશે તેમજ અન્ય કોઈ પણ જાતના ભથ્થા અને નાણાંકીય લાભ ચુકવવામાં આવશે નહી.

ઉક્ત જગ્યાઓ માટે અરજદારે https://www.suratmunicipal.gov.in ની વેબસાઈટ પર તા. ૭-૯-૨૦૨૨ (સમય : સવારે ૧૧.૦૦ કલાક) થી તા. ૧૧-૦૯ ૨૦૨૨ (સમય : રાત્રે ૧૧.૦૦ કલાક) દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઉક્ત જગ્યાઓ માટે સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ વિગતવાર જાહેરાત જોઈ લેવાની રહેશે.

મહત્વની લિંક :

સત્તાવાર જાહેરાત : અહીંથી વાંચો

ઓનલાઈન અરજી : અહીંથી કરો