મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023

By | April 12, 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023: જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, મહેસાણા દ્વારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો મહેસાણાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર સંકુલ-મહેસાણા ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 13-04-2023ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા હાજર રહેવું.

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023

પોસ્ટ ટાઈટલમહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023
પોસ્ટ નામMehsana Rojgar Bharti Melo 2023
કુલ જગ્યાઓ115
સ્થળમહેસાણા
તારીખ13-04-2023 (સવારે 11:00 કલાકે)
સત્તાવાર વેબ સાઈટanubandham.gujarat.gov.in

Mehsana Rojgar Bharti Melo 2023

મહેસાણા ખાતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન તારીખ 13-04-2023ના રોજ સવારે 11 વાગ્યે કરવામાં આવ્યું છે આપેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. આ રોજગાર ભરતી મેળો 2023માં મુખ્ય 3 કંપનીઓ ઉપસ્થિત રહી નોકરીની ઓફર કરશે.

3 નોકરીદાતા કંપનીઓ રહેશે ઉપસ્થિત

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળા 2023 માટે મુખ્ય 3 કંપનીઓ ઉપસ્થિત રહેશે જેમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ઈન્ટરવ્યું લેવામાં આવશે આ કંપનીઓ આ મુજબ છે. 1)સ્ટીલ સ્ટ્રિપ્સ વ્હિલ લિમિટેડ-મરતોલી, 2) એગ્રો વિકાસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, 3) બજાજ આલિયાન્ઝ, મહેસાણા.

સેલ્સ મેનેજર અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી મેળો

આ ભરતી મેળામાં 3 કંપનીઓ દ્વારા ડીપ્લોમાં ટ્રેની, એગ્રી એડવાઈઝર અને સેલ્સ મેનેજરની પોસ્ટ માટે ઈન્ટરવ્યુંનું આયોજન તારીખ 13-04-2023ના રોજ મહેસાણા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે.

ગ્રેજ્યુએટ અને અન્ય લાયકાત

ડિપ્લોમાં ટ્રેની માટે ડિપ્લોમાં મિકેનીકલ (વર્ષ 2020 થી 2022 સુધીમાં પાસ કરેલ હોવું) 18-25 ઉંમર જરૂરી અને એગ્રી એડવાઈઝર માટે ગ્રેજ્યુએટ લાયકાત 18-35 ઉંમર જરૂરી અને સેલ્સ મેનેજર માટે ગ્રેજ્યુએટ લાયકાત 18-40 ઉંમર જરૂરી છે.

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 સ્થળ, તારીખ અને સમય

રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન તારીખ 13-04-2023 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકના રોજ બ્લોક-1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા રોજગાર સંકુલ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા – 384001 ખાતે કરવામાં આવ્યું છે.

મહત્વની લિંક

જાહેરાત વાંચો : અહીં ક્લિક કરો