ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF (18/01/2023)

By | January 19, 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (18/01/2023) : gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર અઠવાડિયા માં ગુજરાત સમાચાર ની PDF જાહેર કરવા માં આવે છે. આ PDF માં ૮ પાસ થી કોલેજ સુધી સરકારી ભરતી ની માહિતી આપવા આવે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર દ્વારા લોકો ને બેકારી દુર થાય અને નોકરી મળી રહે એ હેતુ થી બહાર પાડવા માં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (18/01/2023) ની PDF જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ડાઉનલોડ કરવા માટે ની લીંક નીચે આપેલી છે.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (18/01/2023)

પોસ્ટ નામગુજરાત રોજગાર સમાચાર (18/01/2023)
કોના દ્વારા જાહેરgujaratinformation વિભાગ દ્વારા
પોસ્ટ કેટેગરીરોજગાર સમાચાર
સતાવાર વેબસાઈટgujaratinformation.gujarat.gov.in

જો ગુજરાત રોજગાર સમાચાર રેગુલર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો દર બુધવારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા gujaratinformation.gujarat.gov.in આ PDF અપલોડ કરવા માં આવે છે.

મહત્વ ની કડી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (18/01/2023) : અહી કિલક કરો